ALGEMENE VOORWAARDEN

Onze algemene voorwaarden maken integraal deel uit van de overeenkomst, met uitsluiting van de eigen voorwaarden van de klant.  Er kan alleen schriftelijk van worden afgeweken. De klant erkent uitdrukkelijk deze voorwaarden gelezen te hebben en ze integraal zonder voorbehoud goed te keuren.

 1. Een bestelling, ook die genoteerd door onze agenten of vertegenwoordigers, is slechts bindend indien ze door ons uitdrukkelijk en schriftelijk wordt aanvaard. Annulering van de bestelling is niet mogelijk, tenzij na voorafgaand schriftelijk akkoord.

 2. Goederen/diensten worden geleverd binnen de in de overeenkomst vermelde termijn. Goederen blijven de eigendom van de verkoper tot volledige betaling van hoofdsom, kosten en interesten. Niettemin zullen de risico’s van het verlies of de vernietiging van het verkochte goed integraal worden gedragen door de koper vanaf het moment van verkoop van het goed.

 3. De koper dient te zorgen dat de diensten en/of de goederen door de verkoper op een normale manier kunnen geleverd worden op de overeengekomen plaats en het overeengekomen tijdstip, en zo ondermeer te zorgen voor de bereikbaarheid van de leveringsplaats. Indien hieraan niet is voldaan is de koper ertoe gehouden alle schade, met inbegrip van de wachturen, bewaringskosten en kosten voor het behoud van de zaak, in hoofde van de verkoper te vergoeden.

 4. Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, gelden al de prijzen van de verkoper “Af fabriek Lier (België)” inclusief verpakking.  Het betreft nettoprijzen, exclusief taksen, belastingen, douanerechten en ieder ander recht dat op de goederen geheven kan worden. Voor een duplicaat of aanpassing van de facturatiegegevens wordt een administratieve kost van €20 in rekening gebracht. Administratieve prestaties worden afzonderlijk aangerekend aan een uurtarief van €65 en een minimum forfait van €25.

 5. De koper dient de geleverde goederen onmiddellijk na te zien. Eventuele gebreken moeten zo snel mogelijk en ten laatste 7 kalenderdagen na de levering door middel van een schrijven aan de verkoper worden gemeld. Na die termijn staat de verkoper enkel nog in voor verborgen gebreken die de zaak ongeschikt maken voor het gebruik waartoe ze bestemd zijn, voor zover de goederen inmiddels niet werden verwerkt en voor zover de verkoper de gebreken kende of behoorde te kennen.. Klachten wegens verborgen gebreken schorten de betalingsverplichting in hoofde van de koper niet op.

 6. Met uitzondering van hetgeen is omschreven in het vorige artikel, is de verkoper niet gehouden tot welke schadevergoeding dan ook, die rechtstreeks of onrechtstreeks het gevolg zou zijn van door ons geleverde of verkochte goederen, behalve in geval van zware fout of opzet. De aansprakelijkheid van de verkoper is alleszins beperkt tot de factuurwaarde van de geleverde goederen/diensten. In geen geval kan de verkoper worden aangesproken voor enige onrechtstreekse schade zoals, doch niet beperkt tot, verlies van inkomsten, verlies van contracten, kapitaalkosten,  beperking van rendement of gelijk welke andere verliezen of gevolgschade, zowel aan de koper als aan derden.  De verkoper draagt geen enkele verantwoordelijkheid voor de fout van aangestelde, zelfs niet in geval van opzet of zware fout. De koper dient in dat laatste geval de aangestelde rechtstreeks aan te spreken.

 7. Behoudens uitdrukkelijk een schriftelijke andere afspraak, is de factuur betaalbaar binnen de 30 kalenderdagen na factuurdatum. In geval van wanbetaling van het geheel of een gedeelte van de prijs, zal het openstaande bedrag van rechtswege en zonder dat enige ingebrekestelling nodig is, worden verhoogd met een jaarlijkse intrest van 12% en een forfaitaire vergoeding van 10 %, met een minimum van 100 EUR. Elke wanbetaling brengt de eisbaarheid mee van de openstaande facturen en geeft de verkoper het recht, na ingebrekestelling, hetzij eventuele toekomstige leveringen op te schorten, hetzij de overeenkomst te ontbinden, onverminderd het recht op schadevergoeding. De verkoper blijft eigenaar van de geleverde goederen tot op het ogenblik van de volledige betaling door de koper van de totaal verschuldigde som, desgevallend inclusief renten en kosten.  In geval van wanbetaling is de verkoper steeds gerechtigd de goederen terug te halen bij de koper.  De verkoper zal in dit geval de koper voorafgaandelijk, per aangetekend schrijven, in gebreke stellen en een betalingstermijn toekennen van 7 kalenderdagen.

 8. Wanneer de koper zijn contractuele verplichtingen niet nakomt, heeft de verkoper het recht om, na ingebrekestelling, hetzij haar verplichtingen op te schorten, hetzij de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, indien op de ingebrekestelling geen of geen nuttig gevolg wordt gegeven binnen de acht werkdagen, onverminderd het recht op schadevergoeding.

 9. De verkoper is niet aansprakelijk voor het niet nakomen van zijn verplichtingen als gevolg van overmacht. Overmacht is elke situatie die buiten de wil of controle van de verkoper ligt en die de uitvoering van de overeenkomst onmogelijk of onredelijk moeilijk of duur maakt. Voorbeelden van overmacht zijn: overheidsingrijpen, bedrijfs-, verkeers- of transportproblemen, stakingen, lock-outs, hinder door derden, onvoorziene technische problemen, enz. In geval van overmacht heeft de verkoper het recht om zijn verplichtingen op te schorten tot de situatie is opgelost. Hij zal dan zo snel mogelijk leveren als dat redelijk is.

 10. Al onze overeenkomsten worden beheerst door het Belgisch recht. Eventuele geschillen die in het kader van deze overeenkomst rijzen, kunnen enkel voor de rechtbank van Antwerpen gebracht worden.

 11. Deze verkoopsvoorwaarden zijn opgesteld in overeenstemming met het Nederlands recht. Als de klant dat wenst, kunnen wij hem een Engelse vertaling van deze verkoopsvoorwaarden bezorgen.